+389 71 758 311 [email protected]

Udhëzuesi juaj për konsultime profesionale

Përfitoni nga shërbimet profesionale të ekipit tonë në 3e konsalting.
Për më shumë informacion lexoni ose na kontaktoni.​

Bëhuni më të mirët në atë që bëni!

Cilat shërbime i ofron kompania jonë

Konsulencë kontabiliteti

Informim në kohë për ndryshimet e vazhdueshme dhe plotësimet e rregullatives ligjore në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe zbatimin e tyre dhe t’ju ndihmojnë me regjistrimin e duhur të ngjarjeve kontabël në bazë të dokumentacionit adekuat të kontabilitetit dhe përgatitjes së pasqyrave financiare të sakta.

Konsulencë tatimore

Administrimi i taksave është një nga fushat më të ndjeshme për sipërmarrjet sepse, administrimi i tyre efektiv sjell menaxhimin dhe uljen e mundshme të tyre por nga ana tjetër risqet që hasin bizneset nga shkelja e ligjeve në këto fusha (nga mosnjohja dhe mos përditësimi në kohën e duhur) sjell penalizimin e tyre.

Konsulencë financiare

Orientimin e bizneseve dhe këshillimin për tu fokusuar në aktivitet sa më fitimprurëse dhe afatgjata dhe duke këshilluar bizneset për tu larguar nga përfshirja në aktivitete me risk të lartë ose jo-fitimprurëse.(përgatitja e buxheteve të ndryshme dhe rishikimi i tyre, analizë dhe orientim për hapjene bizneseve të reja, analizë e performancës së biznesit tuaj)

Hartim i akteve interne

Kryem përgatitjen e akteve të përgjithshme në bazë të cilave kompanitë e bazojnë biznesin e tyre. Përgatitim akte në fushën e politikave të kontabilitetit, rregullave të inventarit, politikave financiare, kontrolleve të brendshme, menaxhimit dhe planeve të biznesitr sipërmarrjet sepse, administrimi i tyre efektiv sjell menaxhimin dhe uljen e mundshme të tyre por nga ana tjetër risqet që hasin bizneset nga shkelja e ligjeve në këto fusha (nga mosnjohja dhe mos përditësimi në kohën e duhur) sjell penalizimin e tyre.

Studime fizibiliteti

Studimet tona të fizibilitetit vlerësojnë zbatueshmërinë e projektit, detajet e implementimit dhe zhvillimit të tij. Modelimi financiar që të ndihmojnë klientët tanë në marrjen e vendimeve të duhura për bizneset e tyre.( Partneriteti Publiko Privat

Vlerësim

Оfrojmë shërbime vlerësimi nga fusha të shumëta. Ne kemi punësuar vlerësues për kompani tregtaresh, kompani publike dhe persona të tjerë juridikë për pasuri të paluajtshme dhe luajtshme, pronë industriale, obligime dhe kërkesa. Bashkëpunojmë me vlerësues nga fusha të tjera me kërkesë të klientëve.

Auditim i mbrendshëm

Shqyrtim objektiv dhe vlerësim i efikasitetit dhe përshtatshmërisë së aktiviteteve të entitetit, sistemit të kontrollit të brendshëm, proceseve të entitetit, zbatimit të politikave të administrimit të rrezikut dhe monitorimit të pajtueshmërisë me rregulloret, politikave dhe procedurave të kompanisë

Rreth Nesh

3e consulting është një kompani që ofron shërbime profesionale të konsulencës financiare, kontabilitetit, tatimeve, auditimit të brendshëm, vlerësimit, hartim të akteve të brendshme dhe studime të fizibilitetit. Ne ofrojmë të gjitha këto shërbime për entitetet publike dhe private. Filozofia jonë bazohet në një shërbim të saktë dhe profesional të ofruar nga një ekip me përvojë

error: Content is protected !!